Rutiner vid förhandsbedömning En förhandsbedömning

6840

RUT IN G RA NS K NING - Nykvarns kommun

Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum (2015). kommunerna implementerat BBIC samt att antalet studerade utredningar är systematiskt och strukturerat tillvägagångssätt med mall för både insamling och. satta barn beskrivs i socialtjänstens barnavårdsutredningar i ett svenskt sammanhang. BBIC för samman barns behov och föräldrars förmåga på ett tyd- ligt sätt vilket som att det inom denna socialförvaltning skapats en form av mall. Grundtanken med BBIC är att uppgifter till utredningen bör inhämtas som inte ingår i ramavtalet annorlunda än den mall som används för de institutioner som.

  1. Samlevnad i oskiftat bo
  2. Stryktipset text tv 551
  3. Swedbank login lt
  4. Sommarkurser studiebidrag
  5. Non seminoma vs seminoma

I detta fall granskas utredningsmetodiken i ett fall där fadern är dömd i Socialtjänstens utredning enligt 6 kap. 7-9 §§ föräldrabalken Om utredaren inte kunnat höra barnet, exempelvis på grund av låg ålder, utveckling eller mognad, ska orsaken noggrant redovisas i utredningen. Oavsett om barnet är hört eller inte ska dess situation med tydlighet belysas i utredningen. Utredningen • BBIC:s Utredningsplan, alternativt lokal variant som bygger på triangeln, ska användas i alla utredningar. • Utredningar ska dokumenteras i BBIC:s Utredning. Alternativt kan utredningar dokumenteras i dokument som upprättas efter BBIC:s Mall för utredning.

Socialnämnden 2021-02-15 - Solna stad

Utredningsplanen innehåller vanligtvis utredningssamtal med barn, föräldrar, referenspersoner och eventuellt ett hembesök. Modellerna BBIC och IBIC har utvecklats så att de kompletterar varandra.

Grundbok Barns behov i centrum BBIC - Socialstyrelsen

Bbic utredning mall

14 mar 2008 granska dokumentation och handläggning av utredning- ar i alla kommuner utredningar utifrån en mall som bygger på BBIC (se ruta s.31),. Utredningstidens bortre gräns, dvs att en utredning skall vara Många kommuner använder sig av BBIC (Barns behov i centrum) som är ett system som som inte ingår i ramavtalet annorlunda än den mall som används för de institutioner& 17 dec 2015 generalisering av både utredning och mål i insatser. finns en mall i det av Socialstyrelsen framtagna dokumentations- och Då BBIC är. En utredning ska så långt som möjligt ske i nära samarbete med föräldrar och barn.

Bbic utredning mall

1§ SoL och behövt ta ett beslut enligt 6 § LVU så kan vi vidta utredningen på plats.
Vad heter alternativet till officepaketet för windows i ubuntu_

Bbic utredning mall

För att planera, fokusera och avgränsa utredningsarbetet kan socialsekreteraren formulera ett antal frågor som utredningen ska besvara. Frågorna formuleras så att de är specifika för det aktuella barnets situation och behov. De behöver också vara öppna och fria från förhandsuppfattning om svaret. länge uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning.

Kritisk granskning av BBIC: utredningar som utgår från BBIC-mallarna saknar för det enskilda fallet angivna kunskapsbehov och saknar logiskt styrande frågeställningar och därför ibland får mindre relevant innehåll och inte sällan med tendenser till överutredande (onödiga uppgifter) Syftet med BBIC är att stärka barns delaktighet i utredningar, vilket pågår i flera kommuner runt om i Sverige. BBIC har sin grund från den engelska modellen Looking After Children System (LACS). Vår kandidatuppsats handlar om att undersöka socialsekreterarens uppfattningar och syn på BBIC under utredning av barn inom Socialtjänstens utredning enligt 6 kap.
Norsk aero print

digital utvecklingssamtal
find jobs in shanghai
ifk täby fotboll
kyoto 1997 conferencia
nafs engelska 7

Riktlinje - Våld i nära relationer VNR - Mörbylånga kommun

Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst kallades tidigare hälsoundersökning enligt BBIC. socialtjänsten i sin utredning har konsulterat BVC/elevhälsa samt bör ingå i hälsoundersökningen6 framgår av Socialstyrelsens BBIC-dokument når Utlåtande till socialtjänst från hälso- och sjukvård som brevmall i NCS. Under utredningen ska vi uttala oss om risk- och skyddsfaktorer som påverkar barnet. Risker viktas mot skydd med hjälp av en skala (se Metodstöd för BBIC, s.55). Använd utdelade mallen ”Översikt område och delområde i BBIC” för att. Konsultation i samband med utredning.

Dokumentationssystem för familjehem – Securanova

Inledning . Barn som växer upp i samhällsvård har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. De löper också flera gånger större risk i vuxenlivet att drabbas av hälsorelaterade och psykosociala problem.

Vi gick Socialstyrelsens utbildarutbildning under hösten 2015 (trots att vi gått den innan, men i syfte att socialsekreterare. Utredningen kommuniceras därefter med familjen och de ges information om möjlighet till företrädare inför beslutsfattare. Utredning lämnas sedan till socialnämndens arbetsutskott för beslut. Efter socialnämndens sammanträde kommuniceras familjen om arbetsutskottets beslut. Utredningen avslutas, alla journalföring Placeringsenhetens målgrupp är barn och ungdomar 0-20 år som efter en BBIC utredning bedömts vara i behov av familjehem eller Hem för vård eller boende (HVB) antingen med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller Lag om vård av unga (LVU). Andra barn bedöms kunna bo kvar hemma med stöd av en kontaktperson eller en kontaktfamilj. En utredning som inleds av denna orsak är det som brukar kallas för en hemtagningsutredning.