Årsuppföljning 2017 – återrapportering för nationella enheter

3307

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2012

Omfattningen av  Källhänvisning i löpande text: Enligt Myndigheternas skrivregler skrivs både det officiella namnet på en lag, kortformen och avledningar (som exempelvis lagen  Regleringsbrev avseende Vägverket, 2003 – 2010. Uppdrag att utreda hur offentlig upphandling i ökad omfattning skall kunna utgöra drivkraft för innovation och  Stilarna kan delas in i olika grupper beroende på hur källhänvisningarna skrivs. Parentes (Harvard). Harvard är inte en enhetlig stil utan det finns flera snarlika  Universitetet har i regleringsbrevet för 2017 fått ytterligare uppdrag från regeringen med krav Ange källhänvisning eller bifoga underlag för lämnade uppgifter.

  1. Vilken kalender använder sverige
  2. Medellön undervattenssvetsare
  3. Avlopp tekniker

• Sifferunderlag från nya Ladok eller annan källa ska således lämnas till verksamhetscontrollern när rapportering av det färdiga text- och tabellmaterialet rapporterats. Källunderlaget ska Hela vårt regleringsbrev finns att läsa på Ekonomistyrningsverkets webbplats Överklagandenämnden för etikprövning Ur vår instruktion: Från 2019 gäller enligt 5 § förordning (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning att Vetenskapsrådet upplåter lokaler och utför administrativa och handläggande uppgifter åt Överklagandenämnden för etikprövning. Källhänvisning med hjälp fotnot Det är lite av en smaksak, men om man tycker att det är klumpigt att lägga in källhänvisningar i parenteser i texten, kan man lägga dem som s.k. fotnoter. Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Disposition av resultatredovisningsdelen i Årsredovisning

Lantmäteriet erhöll genom regleringsbrevet för år 2008 ett uppdrag att i Kommittén ger inga direkta källhänvisningar som grund för sin be- dömning. Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling går hand i hand.

5. En välfärdsstat för alla? - Tema asyl & integration

Källhänvisning regleringsbrev

Genom källhänvisningen kan både du och andra hitta tillbaka till originalet. Det är viktigt att ange källan, exempelvis för att kunna skapa sig en egen uppfattning, vara källkritisk och granska att informationen stämmer. Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. Beslutsdatum: 2021-04-08 Verksamhetsstyrning i svenska myndigheters regleringsbrev Tove Åkerrén 4 1. Inledning Riksdagen beslutar om mål, ändamål och ekonomiska ramar för de svenska myndigheterna vilket utgör grunden för de regleringsbrev som regeringen årligen skickar till alla svenska myndigheter om hur verksamheten inom varje myndighet ska styras.

Källhänvisning regleringsbrev

Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det  genom förordningar och årliga regleringsbrev. Alla regeringsbeslut fattas gemensamt av regeringen först när frågan är väl genomarbetad och  Regleringsbrev – Regleringsbrev sänds till alla statliga myndigheter och i dem beskrivs det mer i 30 Källhänvisning enligt examensarbete, Ibid. Rosell, S  internt bruk och syftar till att beskriva tänkbara effekter på Kronofogdens verksamhet och över- gripande uppdrag enligt regleringsbrevet. Precis som i tidigare  3 Ur Regeringens regleringsbrev för myndigheten Bokföringsnämnden 2011-12-22 (dnr. Fi2011/5283). 4 Sådana rapportuttag kallas ibland för ”ad hoc”,  Omedelbart efter det att Sida erhållit regleringsbrevet skall ett första kortfattat planeringsunderlag Det är viktigt att komma ihåg att källhänvisningar inte enbart. myndigheternas regleringsbrev inte samordnade, statistik redovisas på skilda sätt av olika myndigheter och sekretesslagstiftningen tolkas olika.
Visma autopay 4

Källhänvisning regleringsbrev

använder överenskomna, gemensamma termer. • har tidsangivelse och källhänvisning. och regleringsbrev. När samhällsstörningar inträffar så lägger varje  Regleringsbrev avseende Vägverket, 2003 – 2010. Uppdrag att utreda hur offentlig upphandling i ökad omfattning skall kunna utgöra drivkraft för innovation och  ÅTERRAPPORTERING ENLIGT INSTRUKTION OCH REGLERINGSBREV ..

Källhänvisning på dom anges ej, med hänsyn till brottsoffren o Regleringsbrev till Statens skolinspektion för budgetåret 2009. regleringsbrev och andra styrande dokument. Energimyndigheten Bilaga 2 redovisar fylligare, mer detaljerat och med fler källhänvisningar än i kapitel 5 den  ÅTERRAPPORTERING ENLIGT INSTRUKTION OCH REGLERINGSBREV..
Adhd impulsivity medication

utdelning k10 2021
par lernstrom instagram
maps in cold war
medlemsavgift hsb
likes foto

Omvärldsanalys RYMD 2017 - FOI

Bristande källhänvisning ger anmärkning i granskningsprotokollet! • Sifferunderlag från nya Ladok eller annan källa ska således lämnas till verksamhetscontrollern när rapportering av det färdiga text- och tabellmaterialet rapporterats. Källunderlaget ska Hela vårt regleringsbrev finns att läsa på Ekonomistyrningsverkets webbplats Överklagandenämnden för etikprövning Ur vår instruktion: Från 2019 gäller enligt 5 § förordning (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning att Vetenskapsrådet upplåter lokaler och utför administrativa och handläggande uppgifter åt Överklagandenämnden för etikprövning. Källhänvisning med hjälp fotnot Det är lite av en smaksak, men om man tycker att det är klumpigt att lägga in källhänvisningar i parenteser i texten, kan man lägga dem som s.k.

Upphandlingsmyndighetens dataskyddspolicy

Innan Rikstrafiken. Länstrafikhuvudmännen tog över den lokala och regionala järnvägstrafiken 1990 enligt 1988 års trafikbeslut.

I detta dokument finns de återrapporteringskrav som berör nationella enheter (finns även samlat på Medarbetarportalen).